آشیوه شده در: نظر اردشیر قوانلو پور کاپیتان اسکیت رولر فری استایل ایران درباره ماساژور تفنگی RT-1052